Avukatın Azledilmesi

Avukatın Azli

Azil, avukata verilen vekaletnamenin veya temsilciye verilen temsil belgesinin belli gerekçelerle sona erdirilmesi işlemidir. Avukatın azledilmesi, Avukatlık Kanununun 174. maddesinde düzenlenmiştir.

Müvekkillerin aşırı beklentileri ve avukatların uzmanlık alanı dâhilinde olmayan, ekonomik kaygılarla alınan işlerin takip edilmesinin sonucunda azil ile sonuçlanan durumlara rastlanılmaktadır.

Avukat azledilmesi konusunda bazen müvekkiller tarafından var olan uygulamanın aksine farklı yöntemler olduğuna dair kafa karıştırıcı bir takım söylemler bulunmaktadır (3 defa azil dilekçesi verilmesi gerektiği vs.). Lakin böyle tutarsız yönde bir uygulamadan söz etmek doğru değildir.

Müvekkil azil şartları çerçevesinde notere müracaat ederek gerekli azil işlemlerini gerçekleştirebilir.

İlgili Kanun Hükmü;

Avukatın azledilmesi konusunda Avukatlık Kanunu 174. Maddesinin 2 fıkrasında;

“Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur ve ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.”

Madde hükmünde anlaşılacağı üzere avukat haklı sebep olmaksızın azledilmesi hâlinde avukatlık ücretinin tamamı ödenir. Ücretin ödenmemesi için avukatın haklı sebeplerle azledilmesi gerekmektedir.

Avukatın azledilmesi durumunda birçok haklı sebep sayılmasının yanında bu konuda yargı kararlarına da ulaşmak mümkündür.

Avukatın Azlinde Haklı Sebepler;

  • Avukatın gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi.
  • Müvekkile karşı aydınlatıcı bilgiler vermekten kaçınması ile müvekkilin bilgi alma ve hesap isteme hakkını kısıtlaması.
  • Disiplin ve cezaî soruşturma gerektirecek davranışlar içerisinde bulunması.
  • Kusurlu davranış ve işlemler neticesinde avukat-müvekkil ilişkisinde güvenin zedelenmesi.
  • Mazeretsiz olarak duruşmalara girilmemesi.
  • Takip edilen iş ile ilgili uyulması gereken sürelerin kaçırılması.
  • Vekilin vekalet ilişkisi devam ederken müvekkil aleyhine icra takibi başlatması.
  • Mevcut masrafları bildirmeyerek müvekkilin zarara uğratılması.
  • Müvekkilin menfaat çatışmasına neden olmak.
  • Müvekkilin yasada belirtilen diğer haklarına aykırı hareket etmek.

Avukatı Azledebilecek Kişiler;

Avukatı vekâlet yoluyla yetkilendiren kişiler, yukarıda ki sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde avukatı azlederek vekâlet ilişkisine son verdirebilirler.

Bir diğer üçüncü kişinin bu konuda talepte bulunması söz konusu olamaz.

Avukatın Azledilmesi İçin Başvurulacak Yer;

Avukatını azledecek müvekkil, azilnameyi, herhangi bir noter aracılığı ile azledeceği avukata göndermesi ile azil işlemi gerçekleşmiş olur.

Bu yöntemin haricinde uygulama da farklı yollarla da azil işleminin yerine geçebileceği yönünde Yargıtay kararı bulunmaktadır.

Avukatın Azline İlişkin Yargıtay Kararı;


T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/ 32828
Karar: 2014 / 18796
Karar Tarihi: 12.06.2014

“ … Somut olayda, davalı S. Ö. Tarafından davacı avukata noter tarafından gönderilen bir azilname olmasa da, 28.04.2010 tarihli, aslı davacı avukat tarafından mahkemeye sunulan ve davalı S. Tarafından imzalanmış “İbraname” başlıklı belgede; vekâlet ücretine konu dava ve icra dosyasının Av…’den geri alındığı, bu tarihten itibaren dosyasını kendisinin takip edeceği, avukatı tüm görev ve sorumluluktan ibra ettiği yazılı olup, iş bu belge mahiyeti itibariyle azil niteliğini taşımaktadır…”


Görüldüğü üzere Yargıtay, böyle bir durumda noterden azilname gönderilmeden mahkemeye sunulan ibraname de, avukatı görev ve sorumluluktan ibra ettiği yönünde ki beyanını taşıyan bu belgesinin mahiyeti gereği azil niteliği taşıdığına kanaat getirmiştir.

Azil Durumunda Vekalet Ücreti Akıbeti;

Avukatlık Kanununun 174/2 maddesinde haklı sebebe dayanmayan azil hâlinde avukata vekâlet ücretinin tamamı ödeneceği, buna karşın haklı sebebe dayalı bir azil gerçekleştirildiği takdirde ücretin ödenmesinin gerekmeyeceği yönünde hüküm bulunmaktadır.
Yargıtay’ın yerleşik içtihadında da bu konuya değinilmektedir.

Söz konusu Yargıtay Kararına göre;


T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/ 16879
Karar: 2015 / 15258
Karar Tarihi: 13.05.2015

“…Avukatlık Kanunu’nun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olduğundan bu hükme göre azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil, avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir.
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre haklı azil halinde ancak azil tarihi itibariyle sonuçlanıp, kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti talep edilebilir…”


Yargıtay’ın bu kararına paralel olarak, avukat azle sebep olduğu davranışlarından dolayı herhangi bir kötü niyetinin olmadığını ve bu itibarda müvekkile karşı bir mağduriyetin ve zararının olmadığını ispat etmesi durumunda, avukata azil anına kadar emeği karşılığında bir ücretin müvekkil tarafından ödenmesi gerekebilir.


Azilname Dilekçe Örneği İçin Tıklayın.


Kaynakça:

1A.K.

2İçtihat/Yargıtay Kararları

Hukuk Âlemi

2+
Yazıyı Paylaş;

Avukatın Azledilmesi” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir