Hakaret Suçu

Ceza Hukukunda Hakaret Suçu

Her  insan kişiliği gereği maddi ve manevi varlıktan oluşmaktadır. Ceza hukuku bakımından öldürme, yaralama vb. suçlarla insanın maddi varlığı korunurken şerefe karşı işlenen suçlar aracılığıyla da manevi varlığını korunur. Şerefe karşı işlenen suçlarda en çok karşımıza çıkan hakaret suçudur. Hakaret suçu  TCK md. 125-131 arasında düzenlenmiştir.

Hakaret suçu takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Ancak TCK md. 125.3-a  giren kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturması şikayete bağlı değildir.  Mağdur hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içinde şikayetçi olmalıdır yoksa hakkını kaybeder. Şikayet hakkı, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

Hakaret suçları ile ilgili davalar asliye ceza mahkemesinde görülür. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Hakaret Suçunun Oluşabilmesi İçin

Hakaret suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşumu için olası kast yeterlidir.

Bir kişiye yöneltilen sözün hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı örf adet, toplumda hâkim olan görüşler dikkate alınarak belirlenir. Yakınma, çaresizlik vb. sebeplerle söylenmiş sözler hakaret suçu oluşturmaz. Örneğin ” Senin yüzünden bu durumdayız. Sen olmasan başımıza bunlar gelmezdi.” gibi ifadeler hakaret suçunu oluşturmaz. Ayrıca beddua niteliğindeki ifadeler, kaba ve nezaketsiz davranışlar da hakaret suçunu oluşturmaz. Ancak kişinin bedeni arızalarını ifade eden kör, şaşı, sakat vb. ifadeler; hırsız, rüşvetçi gibi yakıştırmalar da bulunulması; faşist, komünist gibi ifadelerle siyasi bir görüşün isnat edilmesi hakaret suçunu oluşturur.

Hakaret Suçunun Mağdurun Yüzüne Karşı ve Yokluğunda İşlenmesi

Hakaret suçu gıyabında ve huzurunda olmak üzere ikiye ayrılır. Kişinin bulunmadığı bir ortamda kişiye hareket edilirse gıyabında, kişinin bulunduğu bir ortamda hakaret edilirse huzurunda hakaret suçu oluşur. Fakat gıyabında hakaret suçunun oluşması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu kişilerin toplu veya dağınık olmasının suçun oluşumunda bir etkisi yoktur.

Hakaretin sözlü, yazılı veya görüntülü bir mesajla yapılması hâlinde huzurunda hakaret suçu olarak değerlendirilir ve buna göre ceza verilir.

Hakaret Suçunun Cezası

Hakaret suçunun cezası suçun basit ve nitelikli olmasına göre değişir. Suçun basit hâli kamu görevlisi olmayan bir kişiye karşı suçun işlenmesidir ve cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır. Nitelikli hakaret suçunun cezası ise 1 yıl ile 2 yıl arasındadır. Suçun nitelikli hâli TCK md. 125/3’te sayılmıştır.

Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek  ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza vermekten  de vazgeçilebilir (TCK md. 129/1).

Kişinin hatırasına hakaret TCK md. 130’da düzenlenmiştir. Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Kaynakça:

1Veli Özer Özbek/Mehmet Nihat Kanbur/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümleri, 6. Bası

2barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/hakaret-sucu.html

3yasingirgin.av.tr/hakaret-sucu/

4pinarileri.com/single-post/hakaret-sucu/cezasi/kamu-gorevlisine-hakaret/hakaret-davasi/hakaret-cezasi/beddua/hakaret/hakaret/yargitay/kararlari


Hacer Kaya [ Y818 ]

0
Yazıyı Paylaş;

Hacer Kaya

Tarafından yayımlandı.| Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi | Yazarın Diğer Yazılarına Gitmek İçin Tıklayınız.

Hakaret Suçu” için 5 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir